Om Oss

BWS är en ideell sammanslutning och har som ändamål att verka för ökad kunskap och ökat intresse för whisky, i första hand single malt whisky. Verksamheten skall bedrivas i form av provningar, föredrag, studieresor och annat som bidrar till föreningens ändamål. Föreningen har sin hemort i Ringarum.

Vi tillämpar en begränsning på antalet medlemmar då vi är ett slutet sällskap som träffas. I framtiden kan detta omprövas i samband med ett av förenigens årsmöten.
Antal medlemmar 2011 var 29st.
Antal medlemmar 2012, 2013 och 2014 var 35st.
Åldersgräns för att få bli medlem är 20år.

Genom BWS vill vi göra det enkelt och för en relativt billig slant få smaka många sorters whisky och därmed få tips på några nya favoriter och kunna avfärda vissa sorter helt.
Genom att delta i våra provningar vill vi att man ska lära sig mer om whisky, umgås och ha det trevligt på en lagom seriös nivå.

Namnet Balja Whisky Society är taget ifrån det gammla området Ringarumme-balj.
"Balj är en gammal benämning på vattensjukt låglänt område.
Ringarumme-balj är området från kyrkan, macken, Strolången och bort till Bråta.
Tydligen var det mycket bråk på baljen förr, så folk blev glada när rallarna kom och "städade upp" bland Ringarumsfolket i samband med järnvägsbygget 1903-1906.
Namnet Ringarum kan ha sin förklaring i att baljen fram till för drygt 100 år sedan ibland fylldes med vatten som steg upp i en rund formation mellan Kapellbacken och Norrby.
Innan Strolången sänktes på 1880-talet gick det vid vårfloden att ro till kyrkogårdsmuren.
Balj finns på flera håll bl.a Östra Ryd-balj."

Källa: http://www.ringarum.net/

 

Balja Whisky Societys styrelse.

Ordförande
Mathias Carlsson                  076-1180154                         [javascript protected email address]

Kassör
Martin Jemsö                        070-9721616                         martin.jemso@gmail.com

Vice Ordförande
Stefan Karlsson

Sekreterare
Peter Lindgren

Ledamot
Hans Hansson

 

Stadgar för Balja Whisky Society
7 maj 2011.

Allmänt
§ 1  
               Föreningens namn är Balja Whisky Society, BWS.

Ändamål och verksamhet
§ 2 
                Föreningen är en ideell förening som bedriver verksamhet i Ringarum med syfte
*att öka kännedom och kunskap framför allt om whisky men även andra ädla drycker
*att verka för goda och måttfulla dryckesseder.

§ 3                 Föreningen skall främja ökad kunskap om whisky och även den skotska kulturen hos medlemmarna genom att
*anordna provningar och föreläsningar
*ordna kunskapshöjande och prisvärda resor till intressanta whiskyområden, mässor etc.

§ 4                 Föreningen skall knyta och upprätthålla goda kontakter med berörda myndigheter, företag, producenter, importörer och andra organisationer. 

§ 5                 Föreningen skall vara en naturlig mötesplats för personer med intresse för whiskykunskap såväl professionellt som av hobbykaraktär.

Föreningens organisation
§ 6   
              Föreningen leds av ordförande som tillika är styrelsens ordförande. Ordförande och styrelse väljs på föreningens årsmöte. Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet enligt §§ 2-5.

 Verksamhetsår
§ 7   
              Såväl verksamhetsår som räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte t.o.m. närmast följande årsmöte.                                                                              

Medlemskap
§ 8   
              Medlem skall ha uppnått 20 års ålder för att få bli medlem i Balja Whisky Society
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av fastställd inträdesavgift och medlemsavgift.

§ 9                 Medlemmen skall av föreningen påminnas om att årsavgiften skall betalas innan ett visst datum. Om inbetalning inte skett då, upphör automatiskt medlemskapet. Årsavgift som betalas in av nya medlemmar efter den 1 oktober gäller även för kommande kalenderår.

§ 10                Person som är medlem i föreningen och som gjort densamma synnerligen uppskattade tjänster och varit till stort värde för föreningen kan genom beslut vid föreningens årsmöte utses till hedersmedlem.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§ 11                Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om medlemmen handlar eller uppträder i strid med föreningens ändamål. Uteslutning får emellertid inte beslutas för någon som inte beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Styrelsens beslut skall lämnas skriftligen till medlemmen och skall innehålla motivering.

Medlemsavgifter
§ 12  
              För täckande av föreningens kostnader uttages inträdes- och årsavgifter som fastställs av föreningens årsmöte.

Föreningens ledning
§ 13    
            Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt lägst tre övriga ledamöter. Ordförande väljs för 1 år och övriga ledamöter för 2 år. Styrelsen inom sig utser en vice ordförande samt tillsätter sekreterare och en kassaförvaltare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, dock minst två gånger per år och är beslutsmässig då minst 3/4 av antalet ledamöter är närvarande. Ingår fem personer i styrelsen skall minst tre vara närvarande. Styrelsens och programkommitténs sammanträden skall protokollföras.

§ 14                Det åligger styrelsen att

administrera verksamheten enligt stadgar.

*handha och ansvara för ekonomi och material (böcker, videos, diabilder, fotografier etc.) samt upprätta och följa upp budget
*Föra medlemsmatrikel inklusive e-postadresser om sådana finns till medlemmarna.
*bereda ärenden och utarbeta förslag som skall föreläggas årsmötet
*verkställa årsmötets beslut.

Föreningens årsmöte
§ 15
                Ordinarie årsmöte skall genomföras senast 4 månader efter verksamhetsårets slut.
*Alla medlemmar som har betalat årsavgift har yttrande- och rösträtt.
*Till ordförande för mötet väljs medlem utanför styrelsen om så påkallas. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.

§ 16                Kallelse till årsmöte skall skickas till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga innan årsmötets början.
Årsmöteshandlingarna skall bl.a. bestå av:

*verksamhetsberättelse
*resultat- och balansräkning för föregående kalenderår
*revisionsberättelse
*motioner, med styrelsens yttrande.
*styrelsens egna förslag till åtgärder
*valberedningens förslag.

§ 17                Valberedningen skall bestå av en ordförande samt en ledamot, vilka väljs på årsmötet för en tid av ett år. Valbar till valberedningen är medlem i föreningen, dock inte valda revisorer och styrelseledamöter.

§ 18                Årsmötet väljer för en tid av 2 år en revisor. Revisorn skall ha tillgång tillräkenskaperna senast 6 veckorinnan årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Medlemsmotioner skall ha ingetts till styrelsens ordförande senast en månad innan årsmötet.

§ 19                Årsmötets dagordning

1.       Mötets öppnande
2.       Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.       Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet
5.       Förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd
6.       Godkännande av dagordning
7.       Föredragning av styrelsens berättelse
8.       Kassörens årsrapport
9.       Föredragning av revisorns berättelse
10.   Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
11.   Beslut om ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar
12.   Behandling av från styrelsen eller revisorn till årsmötet hänskjutna frågor
13.   Behandling av från medlem inkomna motioner
14.   Fastställande av budget.
15.   Fastställande av årsavgift
16.   Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande
17.   Val av övriga styrelseledamöter
18.   Val av revisor
19.   Val av sammankallande och ledamöter till valberedning                      
20.   Övriga frågor
21.   Mötets avslutande.                                                                                        

§ 20                Vid årsmöte förs protokoll, som skall sändas till styrelsens ledamöter samt revisor.

§ 21                Såväl styrelsemöten som programkommitténs möten skall protokollföras. Sammankallande i programkommittén informerar styrelsen om dess möten.

Stadgeändring
§ 22 
               Beslut om ändringar eller tillägg i föreningens stadgar kan fattas efter beslut om detta med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.

Upplösning av föreningen
§ 23  
              Föreningen kan upplösas endast efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Två tredjedels majoritet erfordras för ett sådant beslut.

Skulle vid föreningens upplösning tillgångar finnas kvar, sedan föreningens samtliga skulder betalats och alla eventuella förbindelser infriats, skall detta överskott delas lika mellan de som vid senaste årsmötet var registrerade som medlemmar i klubben.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)